Wstęp deklaracji 
Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej : www.przedszkole12.tarnobrzeg.pl
Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole nr 12
39 – 400 Tarnobrzeg, ul. M. Dąbrowskiej 10
Tel: 15 822 62 48
e-mail: p12@oswiata.tarnobrzeg.pl
Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-02
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
• niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc )  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
Powody wyłączenia: część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Ułatwienia na stronie internetowej: 
Strona przedszkola posiada następujące ułatwienia:podwyższony kontrast (żółte tło, kolorowe litery);podświetlane linki;TAB – przejście do kolejnego elementu;SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu.
Data sporządzenia deklaracji:
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny prowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alina Cholewa
e-mail: p12@oswiata.tarnobrzeg.pl
Telefon: 15 822 62 48
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli
Aby dostać się na teren budynku należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, zamykaną od góry na blokadę sprężynową. Następnie należy pokonać 3 stopniowe schody lub podjazd /pochylnia/;Aby wejść do budynku należy pokonać 7 stopniowe schody umiejscowione z prawej lub lewej strony od wejścia głównego do przedszkola /bez podjazdu/ oraz drzwi wejściowe – zewnętrzne otwierane ręcznie poprzez pociągnięcie do siebie, następnie drugie drzwi wejściowe – wewnętrzne otwierane ręcznie poprzez pociągnięcie do siebie.
Opis dostępności korytarzy schodów i wind
Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Posiada hol oraz schody prowadzące na piętro, a także schody prowadzące do wyjścia ewakuacyjnego.
Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
W odległości 25 m od budynku przedszkola znajduje się parking miejski z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.
Informacja o możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line
Brak możliwości
Aplikacja mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej