NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025, w ramach którego środki finansowe (60% budżet państwa, 40% wkład własny) zostają przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest  wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw czytelniczych, zwiększenie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym .

Przedszkole nr12 w Tarnobrzegu otrzymało środki finansowe na podstawie złożonego w dn. 15.09.2021r. Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3. Kierunek interwencji 3.1. zakup nowości wydawniczych  dla placówek wychowania przedszkolnego.

W ramach udzielonej dotacji przyznano dofinansowanie w kwocie 3 750,00 zł  (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), z tego :

3 000,00 zł – kwota przyznanego dofinansowania

   750,00 zł – wkład własny.

Dziękujemy za przyznane wsparcie, które umożliwiło nam zakup nowości wydawniczych (książki publikowane drukiem, książki na nośnikach (w tym książki obrazkowe, mówione, elektroniczne). Część środków przeznaczyliśmy na  realizację zadań promujących czytelnictwo, organizację spotkań autorskich, wystaw i  konkursów  oraz kiermaszu książki.