Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. M. Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg.
  Z Administratorem kontaktować się można w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty: p12@oswiata.tarnobrzeg.pl, telefonicznie pod numerem: 15 822 62 48 .
  Ponadto przetwarzaniu podlegają także anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a Facebook Administratora, dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”, udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook. Dane te są gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony
  w chwili otwarcia fanpage’a Facebook Administratora – w tym przypadku Administrator
  i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Meta Platforms Inc. (Facebook) są wspólnymi administratorami danych osobowych zgodnie
  z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: iodjo@um.tarnobrzeg.pl lub na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osób, które:
  1) dokonały subskrypcji fanpage`a Facebook Administratora poprzez kliknięcie ikony
  „Lubię to” lub „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj”, itp.
  2) udostępniły post lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage Facebook Administratora,
  3) przesłały do Administratora poprzez fanpage Facebook lub komunikator Messenger prywatną wiadomość,
  4) odwiedzają fanpage Facebook Administratora lub korzystają z komunikatora Messenger Administratora.
  Administrator przetwarza w minimalnym zakresie podstawowe dane identyfikacyjne, które opublikowane są na profilu osoby zarejestrowanej na portalu społecznościowym Facebook oraz w komunikatorze Messenger.
 4. Administrator przetwarza na Facebook/Messenger dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO– test równowagi dostępny
  u Administratora), jakimi są:
  1) promocja działalności i wydarzeń Administratora w następujących celach:
  a) prowadzenie fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook,
  b) informowania użytkowników Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności oraz promowaniu wydarzeń i osiągnięć dzieci uczęszczających do placówki prowadzonej przez Administratora;
  2) komunikacja za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (w tym Messenger), takich jak komentarze czy wiadomości;
  3) analiz statystycznych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikacje Facebook (Messenger), dotyczących popularności oraz sposobu korzystania
  z mediów społecznościowych.
 5. Dane osobowe przekazywane będą podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczonych usług serwisu i utrzymania systemów i programów informatycznych, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook (Messenger) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych, z którymi można zapoznać się pod adresem: www.facebook.com/about/privacy.
 6. Dane osobowe udostępnione w postach, wpisach i komentarzach opublikowanych na stronie fanpage’a Facebook Administratora oraz w komunikatorze Messenger będą przechowywane przez Administratora do czasu ustania celów przetwarzania, lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo do czasu usunięcia ich przez autora ww. postu, wpisu lub komentarza. Jeśli nie można usunąć określonego postu, wpisu, komentarza należy niezwłocznie poinformować o tym Administratora. Zawsze można zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage` a Facebook Administratora, a także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na fanpage’a Facebook Administratora oraz w komunikatorze Messenger nie będą archiwizowane przez Administratora poza serwisem Facebook/Messenger. Niezależnie od przechowywania danych przez Administratora własne okresy przechowywania danych może stosować Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (Facebook, Messenger) – właściciel portalu Facebook/Messenger.
 7. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą (w przypadku niepełnoletniego dziecka przysługujące dziecku prawa w jego imieniu realizują rodzice albo opiekunowie prawni dziecka), z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
  2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa
  w art. 16 RODO;
  3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”)
  w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
  4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
  o których mowa w art. 18 RODO;
  5) prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
  6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO.
  Prawa te będą realizowane zgodnie z zasadami serwisu Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (https://www.facebook.com/about/privacy) oraz procedurami ochrony danych Administratora.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie – której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku przetwarzania danych objętego współadministrowaniem danymi na Facebook/Messenger
 • głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (Data Protection Commission 21 Fitzwilliam Square South Dublin 2 D02 RD28 Ireland).
 1. Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednakże ze względu na zasady działania portalu Facebook oraz komunikatora Messenger jest nieodłącznie związane
  z subskrypcją fanpage’a Facebook Administratora / korzystania z komunikatora Messenger Administratora, komentowaniem czy reagowaniem na posty lub wysłaniem prywatnej wiadomości. W przypadku przeglądania fanpage’a Facebook Administratora / komunikatora Messenger przez zalogowanego użytkownika dane statystyczne zbierane są automatycznie przez Facebook/Messenger.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegać profilowaniu przez Administratora oraz Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie Meta Platforms Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (https://www.facebook.com/legal/terms).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. (Facebook, Messenger)

 1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Meta Platforms Inc. (Facebook) są wspólnymi administratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
 2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników fanpage`a Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland Limited oraz Meta Platforms Inc. za przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach:
  1) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
  2) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
  3) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
  4) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych osobowych:
  1) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
  2) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 5. Facebook Ireland Limited i Meta Inc. udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami
  są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland Limited oraz Meta Inc.
  są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.